İnsan Kaynakları Politikası


Kurum insan kaynakları  politikasının tespit ve uygulamasında aşağıda belirtilen  temel ilkeler esas alınır.

 • Kurum’un amaçlarını gerçekleştirmek üzere yapacağı faaliyetleri, optimum sayıda personelle yerine getirmek,
 • İşin özelliğine uygun yetkinlikte personelin seçimini ve görevlendirilmesini gerçekleştirmek,
 • Personelin kişiliğine önem vermek ve saygı duymak, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek,
 • Yapılan görevin niteliğine uygun ve güvenli çalışma olanaklarını sağlamak,
 • Personelin çalışma isteğini ve gücünü arttırıcı nitelikte iş ortamı ve sosyal ilişkiler kurulması imkanlarını sağlamak,
 •  Personele yeteneklerine göre çalışma, yetişme ve gelişme yönünden adil ve eşit olanaklar sağlamak,
 • Hizmetin gerektirdiği nitelik ve sayıda insan gücünün bulunmasına imkan veren, personelin ilgi ve verimini yitirmeksizin  göreve devamını özendiren ücret ve özlük hakları sistemini kurmak,
 • Personelin bilgi ve görgüsünü arttırmada olanaklar sağlamak, başarılı personeli olanaklar ölçüsünde ödüllendirmek,
 • Personeli kendilerini ilgilendiren konularda zamanında bilgilendirmek, personelin görüş ve fikirlerini yönetime kolaylıkla bildirmelerini sağlamak amacıyla gerekli iletişime açık olmak,
 • Personelin verimlilik ve karlılık ilkelerine bağlı olarak, maliyet bilinci içinde çalışmalarını sağlamak,
 • Personeli, yaratıcı düşünmeye ve işlemleri geliştirecek yeni fikirler üretmeye özendirmek,
 • Kurum’un kurumsal kültür ve kimliğinin korunarak geliştirilebilmesi amacıyla, boş kadrolara öncelikle Kurum içinden atama yapmak, çalışanları beceri, kişilik, başarı, tahsil ve hizmet sürelerini dikkate alarak terfi ettirmek,
 • Personeli objektif kriterlere göre ve hakkaniyet ölçüleri içerisinde değerlendirmek.